Direktorica

Asist. mag. Alenka SIMONIČ, dr.med., spec. spl. med.

 

 

DSCN1440V preteklem štiriletnem mandatu sem imela možnost sodelovati pri vodenju Zdravstvenega doma kot strokovna direktorica, s 1.3.2016 pa sem prevzela funkcijo direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto. Ožje vodstvo z navedenim datumom sestavljata tudi pomočnica direktorice Katarina Drenik, univ. dipl. prav. in pomočnica direktorice za zdravstveno nego, Alenka Piškur, dipl. ms., ki je navedeno funkcijo opravljala že prej.

Osnovni gradnik vsakega dobro razvitega zdravstvenega sistema je primarno zdravstveno varstvo, katerega glavni nosilec je zdravstveni dom. Organizacija primarnega zdravstvenega varstva v organizacijski enoti zdravstvenega doma omogoča celostno oskrbo pacientov, z vso potrebno bazično diagnostiko, imenovano tudi diagnostika ob postelji oz. »point of care« diagnostika, in terapijo na enem mestu. Opisan model zdravstvenega varstva, s poudarkom na močno razvitem primarnem zdravstvenem varstvu, je za uporabnika, torej pacienta, najbolj dostopen in učinkovit, hkrati pa za sistem tudi finančno najbolj sprejemljiv in ugoden. Ob močno razvitem in dobro delujočem primarnem zdravstvenem varstvu je delež napotitev na sekundarni ali celo terciarni nivo zaradi nadaljnje diagnostike, kakor tudi delež sprejemov v bolnišnice, bistveno nižji. Zdravstveno varstvo je tako za uporabnika bolj prijazno, učinkovito in kakovostno ter stroškovno ugodneje, kar mora biti cilj zdravstvene politike. 

V letu 2016 smo podobno kot zadnja leta dobro poslovali ter leto zaključili pozitivno. Ocenjujemo, da smo v letu 2016 uspešno realizirali delovne programe. Veseli smo, da smo uspeli pridobiti nov program zgodnjega sistematskega odkrivanja raka dojk – DORA. Pridobitev programa pomeni velik doprinos za krepitev primarnega zdravstvenega varstva v dolenjski in posavski regiji in za vse ženske v ciljni skupini, ki bodo vabljene v ta program. Ponosni smo, da smo tako postali peti stacionarni presejalni center v okviru državnega programa DORA v Sloveniji in prvi tak center v okviru programa DORA v dolenjski in posavski regiji.

V lanskem letu smo dokončno uredili tudi okolico Zdravstvenega doma, popolnoma preuredili zobno ambulanto v OŠ Center in dve zobni ambulanti v zdravstvenem domu, zamenjali smo celoten sistem javljalnikov požara, prebelili čakalnice in stopnišča v zavodu in celotno ZP Šentjernej in Žužemberk, nabavili smo 5 zobozdravstvenih stolov, osebni avtomobil za potrebe patronažne službe, opremo za SPO in DORO,…

Za leto 2017 načrtujemo izvedbo investicij v okvirni vrednosti 2.000.000 EUR. Načrtujemo celovito prenovo kletnih prostorov, ureditev parkirnih mest za zaposlene, nabavo nujnega reševalnega vozila – reanimobila, dveh dodatnih reševalnih vozil, mamograf, ortopan, telerentgen, CBCT, ginekološki ultrazvok, CTG… Zaradi pomanjkanja prostorov nameravamo v letu 2017 narediti projekt za nadzidavo 4. nadstropja. Investicijo, ki jo bomo realizirali v letu 2018 ocenjujemo, da bo vredna preko 1.500.000 EUR.

Zdravje je naša največja vrednota, enak dostop do zdravstvenega varstva pa eden od najpomembnejših ciljev zdravstvene politike. Tudi naprej si bomo prizadevali, da bomo svoje poslanstvo, v skladu z našimi vrednotami, opravljali uspešno.

Za dobro delo in uspeh zavoda gre zasluga vsem sodelavkam in sodelavcem, ki opravljajo svoje poslanstvo strokovno, profesionalno, z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti, za kar se vsem iskreno zahvaljujem.

S spoštovanjem,

Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.