• Spoštovani! Za vse, ki prihajate v vaš Zdravstveni dom, želimo poskrbeti kot da ste naši najdražji, naši starši, otroci, prijatelji,...

  G0021006Zdravstveni dom Novo mesto je javni zavod, ki izvaja storitve primarnega zdravstvenega varstva in skrbi za nenehno širitev preventivne zdravstvene dejavnosti.

  Na spletnih straneh so zbrani podatki o delu in dejavnostih Zdravstvenega doma, vabljeni pa ste tudi z vašimi predlogi, da še izboljšamo nivo.

   

 • Skrbimo za svoje zdravje po najboljših močeh najprej sami. Ko pa nas boste potrebovali, vedite, da imate po zakonu naslednje pravice:
  1. do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
  2. do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
  3. do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
  4. do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
  5. do spoštovanja vašega časa, obveščenosti in sodelovanja
  6. do samostojnega odločanja pri zdravljenju
  7. do upoštevanja vnaprej izražene volje
  8. do preprečevanja in lajšanja trpljenja
  9. do obravnave ter drugega mnenja
  10. do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
  11. do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
  12. do brezplačne pomoči pri uresničevanju vaših pravic
  13. do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic
 • Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

  Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec za pritožbo, na voljo pa je tudi

  REŠEVANJE USTNE PRITOŽBE?

  Ustno pritožbo rešujejo pristojne osebe vsak dan izven ordinacijskega časa (pol ure pred in pol ure po ordinacijskem času) oziroma vnaprej določenem času in sicer najprej vodja oddelka. V primeru, da pritožbe ni možno rešiti na mestu izvora se reševanje pritožbe nadaljuje po hierarhičnem nivoju (pomočnica direktorice za zdravstveno nego ali direktorica).

ISO PRESOJA

Spoštovani,

dne 18.5.2018  je bila izvedena zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto za potrditev popolnega prehoda na nov standard ISO 9001:2015. Izvedli so jo trije zunanji presojevalcev Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Poleg vodstva zavoda so bila presojana še naslednja  področja: ZP Žužemberk (družinska medicina, laboratorij, patronaža), kadrovska služba, NMP, dežurna služba, reševalni prevozi, nabava, RTG diagnostika, pulmološka ambulanta, laboratorij.

Med presojo ni bilo ugotovljenih neskladnosti z zahtevami novega standarda ISO 9001:2015. Podanih pa je bilo tudi 23 priporočil za izboljšavo, katera bomo proučili, pripravili plan uresničitve in z njimi seznanili vse odgovorne.

Zunanji presojevalci so posebej pohvalili oz. izpostavili pozitivne ugotovitve:

 • zgledna urejenost prostorov za izvajanje referenčne in laboratorijske dejavnosti v ZP Žužemberk,
 • intenzivne aktivnosti na področju uvajanja storitev, ki presegajo pričakovanja pacientov,
 • smotrna zaposlitev zdravstvenega tehnika v nabavi, ki bistveno olajša izvedbo naročanja,
 • pregledno urejen arhiv laboratorija,
 • prijazna obravnava pacientov,
 • zaposleni se zavedajo pomena kakovosti,
 • pohvala vodstvu za premišljeno vlaganje v infrastrukturo vseh lokacij.

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

Presojanim oddelkom se iskreno zahvaljujemo za vsakodnevno požrtvovalno in odlično delo, ki povečuje prepoznavnost ZD NM in dviguje ugled našega zavoda.

 

                                                                                       Direktorica

                                                                                       Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.