KAKOVOST

iso2016

Dne 24.5.2017  je bila izvedena ISO 9001:2008 zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto. Izvedli so jo trije zunanji presojevalcev Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Poleg vodstva zavoda je bilo presojanih še 6 področij oz. oddelkov: oddelek splošne medicine, oddelek za bolezni pljuč, srca in ožilja, patronažna služba, razvojna ambulanta, oddelek medicine dela, prometa in športa, oddelek sterilizacije ter oddelek fizioterapije.

Med presojo sta bili ugotovljeni dve neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2008 v zvezi s pomanjkanjem dokazila o kontroli opreme in nepravilno shrambo etanola. Obe neskladnosti sta bili takoj odpravljeni. Poročilo o odpravi neskladnosti je bilo posredovano vodji zunanje presoje.  Podanih je bilo tudi 18 priporočil za izboljšavo, katera bomo proučili, pripravili plan uresničitve in z njimi seznanili vse odgovorne.

Zunanji presojevalci so posebej pohvalili oz. izpostavili pozitivne ugotovitve:

- bogate razvojne usmeritve

- odprtost za pobude in ideje

- uvedba ločenih sestankov z namenom boljše komunikacije

- samostojen pristop k prehodu na nov standard. Plan prehoda na nov standard se vodi kot projekt z odgovornimi osebami, določenimi roki in preverjanjem realizacije

- vse patronažne medicinske sestre so se udeležile tečaja varne vožnje

- lepo urejen in čist avto patronažne medicinske sestre

- lepi prostori fizioterapije z veliko opreme in administratorko.

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.