KAKOVOST

iso2016

Dne 12.05.2016  je bila izvedena obnovitvena ISO 6001:2008 zunanja presoja vodenja kakovosti v Zdravstvenem domu Novo mesto . Izvedlo jo je pet zunanjih presojevalcev Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje. Poleg vodstva zavoda je bilo presojanih še 7 področij oz. oddelkov: kadrovska služba, nabavna služba,  informatiki, PHE in reševalna, odd. za ginekologijo, odd. diagnostičnega laboratorija in zdravstvena postaja Šentjernej.

Med presojo je bilo  ugotovljenih pet neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2008 v zvezi s pretečenimi roki uporabe in izdelavo varnostnih kopij. Vse neskladnosti so bile takoj naslednji dan odpravljene. Poročilo o odpravi neskladnosti je bilo posredovano vodji zunanje presoje.  Podanih pa je bilo tudi 27 priporočil za izboljšavo, katera bomo tudi sprejeli, pripravili plan uresničitve priporočil in z njimi seznanili tudi vse odgovorne. Inštitutu za kakovost smo morali v roku treh mesecev poslali poročilo o izvedenih ukrepih.

Zunanji presojevalci so posebej pohvalili oz. izpostavili pozitivne ugotovitve:

- prijaznost in zavzetost zaposlenih,

- odprto in iskreno komuniciranje,

- celovito urejen postopek sprejemanja novo zaposlenih, ki vse informacije, vključno z informacijo o varovanju osebnih podatkov, dobijo že pred nastopom dela,

- skrbno urejene osebne mape zaposlenih, ki so skupaj z ostalimi podatki shranjene v zaklenjenih ognjevarnih omarah,

- pohvale vzdrževalcem, za prijazen odnos in delavnost,

- obisk vodstva po oddelkih,

- osebni pristop do obravnave otrok  v zobozdravstveni ambulanti ZP Šentjernej

- zgledna urejenost ginekološke ambulante.

Slovenski institut za kakovost je ugotovil, da ima Zdravstveni dom Novo mesto vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja in izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2008, zaradi česar nam je bil izdan certifikat.

Kodeks zdravstvenega doma