NAŠE POSLANSTVO

POSLANSTVO

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja in kakovosti življenja naših pacientov ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem življenjskem okolju.

Svoje  zdravstvene storitve  nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti, dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj specialističnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. Prizadevamo si za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi domovi in koncesionarji v regiji.

VIZIJA 

Zdravstveni dom Novo mesto želi ostati še naprej  temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči in prehospitalne enote ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju kar osmih občin: Mestne občine Novo mesto in občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Pri tem je moto našega delovanja

»Vse, ki bodo prišli v Zdravstveni dom, bomo obravnavali kot da so ti naši najdražji, naši starši, naši otroci, naši prijatelji…; za njih moramo biti njihova najboljša izbira.«

 VREDNOTE

Naša usmeritev in delo temeljita na osnovnih  vrednotah kot so:

 • POŠTENOST
 • MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE
 • ODGOVORNOST
 • STROKOVNOST
 • SODELOVANJE

 Poštenost:

 • Pošten odnos do sebe, sodelavcev, pacientov in vseh sodelujočih v procesih našega dela

 Medsebojno spoštovanje:

 • Spoštovanje vseh zaposlenih, pacientov, poslovnih partnerjev in vseh ostalih, ki sodelujejo v procesu našega dela
 • Tolerantnost do drugih in drugačnih
 • Spoštovanje vsakega dela
 • Spoštovanje različnih mnenj
 • Empatija do vseh pacientov in zaposlenih – zavedanje o situaciji in vživljanje v situacijo drugih
 • Spoštovanje in upoštevanje osnov bontona

Odgovornost:

 • Odgovorno ravnanje do pacientov
 • Odgovorno ravnanje do posameznih sodelavcev in timov
 • Odgovorno ravnanje na zunaj in navznoter do zavoda
 • Odgovorno ravnanje do materialnih sredstev
 • Odgovorno ravnanje s časom in informacijami
 • Dosledno in odgovorno izvajanje delovnih nalog
 • Odgovoren pristop do dela in zavedanje posledic  ob drugačnem ravnanju

Strokovnost:

 • Sledenje razvoju skladno s smernicami in doktrino
 • Uporaba in prenos znanj
 • Izobraževanje zaposlenih
 • Samoiniciativnost pri izobraževanju

Sodelovanje:

 • Podajanje predlogov in rešitev
 • Dovzetnost za predloge drugih
 • Pripravljenost na konstruktivno razpravo
 • Asertivno reševanje konfliktov
 • Sodelovanje s pacienti
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami in javnostjo
 • Sodelovanje s sodelavci na vseh hierarhičnih ravneh
 • Učinkovito in uspešno komuniciranje
 • Postavljanje skupnih ciljev
 • Medsebojna pomoč
 • Izkazan interes za razumevanje različnih situacij

 Direktorica:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med.