Pomočnica direktorice za ZDR nego

Alenka PIŠKUR, dms

IMG_0355

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije opredeljuje, da je zdravstvena nega avtonomna zdravstvena disciplina, ki sooblikuje politiko razvoja sistemov zdravstvenega varstva na državni in lokalni ravni ter prevzema odgovornost za stroko zdravstvene nege, njeno organizacijo in upravljanje virov, ki so za njo potrebni. Nosilec zdravstvene nega so zaposleni v zdravstveni negi, ki so strokovnjaki za obravnavo posameznikov, družin, skupin in širše družbene skupnosti ter avtonomno prevzema odgovornosti in naloge v sistemu zdravstvenega varstva v času zdravja in bolezni v vseh življenjskih obdobjih. Glavni cilj zdravstvene nege je čim višja stopnja zdravja. Naloge pa so predvsem krepitev in ohranjanje zdravja, pomoč pacientom pri doseganju neodvisnosti pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnostih ter sodelovanje v procesu zdravljenja in rehabilitacije.

Pri tem želim poudariti odgovornost zaposlenih v zdravstveni negi na večih ravneh: do pacientov, sodelavcev, delodajalca, stroke, širše družbe, predvsem pa samemu sebi. Zagotovo so delavci v zdravstveni negi nepogrešljiv član zdravstvenega tima. Narava njihovega dela jim omogoča, da se približajo varovancem in tako lažje spoznajo njihove potrebe, stališča. Delo na tem področju je zelo dinamično, zahteva vedno več znanja za uspešno prilagajanje spremenjenim razmeram, ki nastajajo zaradi hitrega tehnološkega razvoja in možnosti, ki jih nudi sodobna medicina.

Iskrena zahvala za dobro delo gre vsem mojim sodelavcem, saj je poleg strokovnega znanja za zaposlene v zdravstveni negi pomembno, da vzpostavijo empatične medsebojne odnose, vzdržujejo razumevajoč ter sočuten medčloveški odnos, so pacientu v oporo in pomoč ter mu tako zagotovijo občutek varnosti… in to nam resnično lepo uspeva.

Za vse navedeno se bomo zavzemali tudi v nadaljnje…

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego

Alenka Piškur, dipl.med.sestra